Kallelse till årsmöte 2024

Neurolog-vänner!

Svenska neurologföreningen (SNF) kallar härmed sina medlemmar till årsmöte.

Handlingarna tillhandahålls som bilagor nedan.

Med denna kallelse medföljer Föredragningslista  samt Verksamhetsberättelse 2023—2024.

I dagsläget har vi drygt 300 deltagare anmälda till Neurologiveckan, och ytterligare ett 70-tal som har löst dagskort; sammanlagt 370 individer. Det kommer också att finnas möjlighet att anmäla sig på plats.

Uppsala den 29 april 2024.

Erik Lundström
Ordförande i Svenska Neurologförening

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande 
 2. Val av mötesordförande 
 3. Val av mötes-sekreterare 
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
 5. Godkännande av mötets utlysande 
 6. Fastställande av dagordningen 
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023-2024 
 8. Ekonomisk rapport och bokslut 
 9. Revisorns berättelse 
 10. Beslut om ansvarsfrihet 
 11. Beslut om firmatecknare 
 12. SNFs budget 
 13. Fastställande av årsavgiften för kommande år 
 14. Utbildningsfrågor 
 15. Val av 
  a) Styrelse 
  b) Revisor och revisorssuppleant 
  c) Valberedning  
 16. Prisutdelning SNFs pedagogiska pris ”Den gyllene reflexhammaren” 
 17. Övriga frågor

Bilagor