Stadgar för Svenska Neurolog­föreningen

Senast justerade av årsmötet 2021-05-19

§ 1

Föreningen är en sammanslutning av svenska neurologer. Till medlem kan även antagas annan för neurologi intresserad läkare eller vetenskapsman. Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och är tillika specialistförening inom Sverige Läkarförbund.

§ 2

Föreningens uppgift är

 1. att befordra neurologiens utveckling bl.a. genom att anordna möten med vetenskapliga förhandlingar och diskussioner samt verka för neurologisk efterutbildning
 2. att befrämja hälso- och sjukvårdens utveckling inom specialiteten
 3. att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen samt
 4. att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda.

Som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet anordnar föreningen föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapets gällande arbetsordningen samt avger utlåtanden och förslag i frågor, som av Sällskapet överlämnas för utredning och yttrande. Vid handläggning av sådana ärenden som berör andra medlemsföreningar och sektioner i Sällskapet skall samråd med dessa ske.

Såsom Sveriges Läkarförbunds specialistförening i neurologi avger föreningen utlåtande i medicinska och fackliga frågor samt eljest i frågor, som av Läkarförbundet hänskjuts till föreningen. Det åligger föreningen att i denna egenskap ställa sig till efterrättelse Läkarförbundets fullmäktiges och centralstyrelsens beslut i fackliga frågor.

Föreningsmedlem bör vara läkare för att kunna deltaga i beslut om frågor, som avses i denna paragrafs andra stycke. Föreningsmedlem skall vara ledamot av Sveriges Läkarförbund för att kunna deltaga i beslut om frågor, som avses i tredje stycket. Föreningsmedlem, som icke är verksam inom ämnesområdet neurologi äger ej rösträtt inom föreningen.

§ 3

Ansökan om medlemskap skall inges till styrelsen, som beslutar om inval. Medlem är enligt § 3 Svenska Läkaresällskapets stadgar föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet. Medlem bör tillhöra Sveriges Läkarförbund, om han är därtill behörig.

§ 4

Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen vid årsmöte kallas person, som förtjänstfullt befrämjat föreningens syften. Styrelsen kan på förslag därom kalla läkare, annan yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet att bli korresponderande ledamot av föreningen.

§ 5

Föreningsmedlem erlägger årligen till föreningen av årsmötet fastställd avgift. Hedersledamot och korresponderande ledamot är befriade från årsavgift. Styrelsen kan efter skriftlig ansökan befria medlem från årsavgift.

§ 6

Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som beviljar honom utträde med utgången av det löpande kalenderåret. Om medlem ej inbetalat fastställda avgifter till föreningen under längre tid än ett år och trots anmaning inte fullgör sina skyldigheter i detta avseende, äger styrelsen rätt att besluta om uteslutning ur föreningen. Återinträde kan medges först sedan icke erlagda avgifter betalts.

6a Medlemsregister

Föreningens medlemsregister innehåller namn, adress, telefonnummer, e-post och uppgift om medlemmen är läkare, pensionär, examinerad men ej legitimerad.

Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 19) och för att föreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Medlemsföreningen ska rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in medlemsregistret till Svenska Läkaresällskapet angivna datum (se § 36h Svenska Läkaresällskapets stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

§ 7

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, två sekreterare, skattmästare samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen må inom sig utse ett eller flera arbetsutskott. Styrelseledamot som deltar i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet bör vara läkare. Styrelsens ledamöter skall tillhöra Sveriges Läkarförbund. Minst en av styrelseledamöterna bör vara läkare under fortsatt vidareutbildning och minst två bör vara knutna till undervisningsklinik. Ordföranden, vice ordföranden, en sekreterare och två övriga ledamöter väljes vartannat år, och den andra sekreteraren, skattmästaren och två övriga ledamöter vartannat år. Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen på kallelse av ordföranden, som dessutom är skyldig att inom två veckor utlysa styrelsesammanträde, om två styrelseledamöter så påfordra. Styrelsen är beslutsför om minst fem av dess ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

§ 8

Förslag till styrelse upprättas av en valberedning, bestående av tre medlemmar av vilka högst två får vara knutna till undervisningsklinik. Valberedningen har att inom sig utse ordförande, som skall vara sammankallande.

§ 9

Ordföranden skall leda föreningens möten och styrelsens sammanträden och i samråd med sekreterarna uppgöra föredragningslistor. Sekreterarna skall minst två veckor före varje styrelsesammanträde tillställa styrelsens ledamöter kallelse med föredragningslista, föra protokoll och medlemsförteckning, ombesörja förekommande korrespondens samt förvalta föreningen arkiv. Fördelningen av arbetet mellan sekreterarna beslutas av styrelsen varvid den ena förutsätts handha den vetenskapliga verksamheten, den andre de fackliga frågorna samt vara ombudsman. Skattmästaren skall uppta årsavgifterna, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningen och styrelsens beslut. Räkenskapsåret utgörs av kalenderåret.

§ 10

Styrelsens förvaltning granskas årligen av en revisor, som utses av årsmötet för ett år i taget.

§ 11

Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning företages när begäran härom framställes. För bordläggning av ärende vid föreningsmöte erfordras att fem medlemmar förena sig i begäran därom. En fråga må bordläggas för andra gången endast om majoriteten av de vid mötet närvarande så beslutar. Om frågan förekommer för tredje gången skall den avgöras. Vid val sker omröstning öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgör lotten. Ärenden, som icke upptagits på föredragningslistan må icke vid möte avgöras med mindre än att minst 2/3 av de närvarande så beslutar. Dock må, därest genom enkel majoritet vid mötet så beslutas, fråga avgöras, som av på föredragningslistan upptaget ärende omedelbart föranledes.

§ 12

I föreningens namn upprättade handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden och en av sekreterarna. Rutinmässiga ärenden må undertecknas av endera sekreteraren enbart.

§ 13

Årsmöte hålls i anslutning till föreningens årliga kongress. Kallelse till årsmöte sker genom att kallelse och handlingar till mötet hålls tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före mötet och genom e-post-utskick till de medlemmar som anmält e-postadress till föreningen. Extra årsmöte hålls efter samma kallelseförfarande när ordföranden eller styrelsen finner sådant möte påkallat eller då minst tio föreningsmedlemmar skriftligen begärt det. Styrelsen kan besluta att hålla årsmöte eller extra årsmöte helt eller delvis digitalt/på distans. Formerna för distansdeltagande vid årsmöte eller extra årsmöte beslutas av styrelsen och ska anges i kallelsen.

Vid årsmötet skall föreningen:

 1. utse två justeringsmän för mötet
 2. granska styrelsens, skattmästarens och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet
 3. välja styrelse enl § 7
 4. välja en revisor och en revisorssuppleant
 5. utse valberedning
 6. välja ledamot av Svenska Läkaresällskapets fullmäktige och suppleant för denna i enlighet med Sällskapets stadgar samt i övrigt representanter för föreningen i de permanenta eller tillfälliga nämnder, kommittéer etc., där föreningens representation är motiverad. Medlemsförenings ledamot (suppleant) i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige skall vara läkare.
 7. fastställa årsavgiften.

Fråga eller frågor som medlemsförening ska föra upp på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötes föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte med medlemsföreningen och sändas till Svenska Läkaresällskapets nämnd minst två månader före Svenska Läkaresällskapets ordinarie fullmäktigemöte.

§ 14

Uppgift om föreningens förtroendemän skall snarast efter förrättade val tillställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund. Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd genom utdrag ut protokoll.

§ 15

Nämndledamot i Svenska Läkaresällskapet, som inte är medlem i medlemsföreningen, äger tillträde till medlemsföreningens årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna men inte i medlemsföreningens beslut. Envar medlem av Sveriges Läkarförbund äger tillträde till föreningens möten med rätt att delta i förhandlingarna men ej i besluten.

§ 16

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund fastställt densamma.

§ 17

Vid fall, varom i dessa stadgar saknar föreskrifter, skall i tillämpliga delar Svenska Läkaresällskapets eller Sveriges Läkarförbunds stadgar gälla.

§ 18 Personuppgifter i förhållande till medlemmar

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se § 6a) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål.

§ 19 Inbördes arrangemang mellan medlemsföreningen och Svenska Läkaresällskapet

Föreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor både för föreningen och för medlemmarna i föreningarna. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan föreningen och Svenska Läkaresällskapet rörande föreningens medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.

Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 18).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål;

beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se § 6a andra stycket),

beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapet fullmäktige (se § 6a andra stycket),

när Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt

när Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om Svenska Läkaresällskapets aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem, som också är föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet, kan utnyttja dessa.

Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot Svenska Läkaresällskapet fullgjorts.

Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapet egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Föreningen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsida för kontaktuppgifter).