SPUR

2016-09-13

SPUR (Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet) syftar till att inspektera, utvärdera och förbättra ST och AT-utbildning. I och med att den nya ST-författningen börjar gälla 2015 gäller följande krav på kvalitetsgranskning:

Kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen ska även granskas och utvärderas av en extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren.

Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa.

SOSFS 2015:8

Vårdgivaren bör se till att den externa granskningen och utvärderingen genomförs vart femte år.

SOSFS 2015:8

SPUR är den idag etablerade modellen för extern inspektion. SPUR-verksamheten inom neurologin har haft en längre tids paus men håller för närvarande på att återstartas.

För mer information, kontakta: snjolaug.arnardottir@ki.se