Utbildning

Specialiseringstjänstgöringen (ST) för läkare i neurologi definieras till det yttre av Socialstyrelsens målbeskrivningar och sker inom ramen för en anställning. För uppfyllelse av flertalet av de beskrivna målen krävs bland annat intyg från genomgången kurs. Dessa kurser kan antingen vara genom Socialstyrelsen statilgt finansierade specialistkompetenskurser (SK-kurser) eller fristående kurser certifierade genom Lipus.

Neurologföreningen har med utgångpunkt från målbeskrivningen 2015 samt UEMS europeiska riktlinjer för neurologi (European Training Requirements for Neurology) ufärdat en kompletterande utbildningsbok med ytterligare rekommendation för och preciseringar av vad en ST i neurologi bör innehålla.

Instrument för kompetensvärdering

Socialstyrelsen har i ST-författningen som gäller från den 1 maj 2015 angett att handledare bör ha utbildning i bedömningsmetoder och att bedömningar skall göras regelbundet samt dokumenteras.

Specialistkollegium – Specialisterna på en klinik/vårdcentral har ett möte och diskuterar en ST-läkare utifrån ett formulär som fyllts i individuellt i förväg och jämförs med en självskattning.

Instrument översatta från det engelska systemet.
(Översättning Ulrika Uddenfeldt Worth, Region Skåne)

ST-utskottet

ST-utskottet var ett forum bestående av ST-läkare i neurologi utspridda över landet, knutet till Svenska Neurologföreningen (SNF). ST-utskottet bildades med ambitionen att lyfta ST-läkareperpektivet i alla relevanta frågor, att vid behov anordna utbildningsinsatser med mera. Målsättningen var att ha en lokal representant från varje klinik där det fanns ST-läkare i neurologi.

Sedan en tid har utskottet i praktiken varit vilande då tidigare representanter blivit specialister. Alla initiativ att återstarta utskottet med nya ST-läkare från hela landet välkomnas.

ST läkarnas facebooksida:
ST-läkare i neurologi