SNF kartlägger svenska Neurologienheter

Neurologikartan
Neurologikartan för Sverige 2016-03-20

Neurologi är en specialitet under snabb utveckling. Utanför universitetsklinikerna är vi ändå en relativt ung specialitet där det fortfarande pågår en aktiv uppbyggnad av neurologiska enheter. Under åren 2015 och 2016, genomfördes den senaste kartläggningen av tillgången på neurologer och neurologienheter i landet. Tillgång till vård via en neurologienhet kan utgöra ett kvalitetsmått på vården för personer med kronisk neurologisk sjukdom. Uppdaterad information om neurologins utbyggnad är viktig för oss för att kunna verka för en jämlik tillgång till neurologisk vård.

Utgångspunkten för vår definition av en neurologienhet är att kronisk neurologisk sjukdom handläggs bäst vid en enhet med teambaserad vård med specialistkunskap inom neurologi. Enheten måste vara dimensionerad för att bedriva kontinuerlig verksamhet med utrymme för fortlöpande fortbildning av medarbetarna och egen utbildning av nya specialister.

SNF definierar en neurologienhet som en verksamhet bestående av:

  • minst 4 heltidstjänster neurologspecialist,
  • minst 2 heltidstjänster ST-läkare i neurologi,
  • minst 3 heltidstjänster sjuksköterska med neurologisk inriktning och
  • tillgång till neuroteam som inkluderar minst tre av yrkesgrupperna fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped, dietist, psykolog/neuropsykolog, uroterapeut.

Minimibemanningen är anpassad för specialiserad poliklinisk neurologi. Den är inte dimensionerad för högspecialiserad neurologisk verksamhet och inte heller för en verksamhet som inkluderar slutenvård. Den är inte kopplad till ett specificerat invånarantal i upptagningsområdet. Varje enhet måste göra en lokal bedömning av nödvändigt tjänsteutrymme utöver minibemanningen utifrån storlek på upptagningsområde, lokal vårdorganisation och ev engagemang i akut neurologisk verksamhet.

Resultatet av kartläggningen finns publicerat i form av en karta här på hemidan.

Framtiden

SNF har som ambition att till våren 2024 ha uppdaterat neurologkartläggningen. Av praktiska skäl är det inte säkert att begreppet neurologienhet, såsom det definierats ovan, kommer att fortsätta användas.