Forskning

Svenska Neurolog­föreningens forsknings­stipendium till Göran Jahnsons minne

Svenska Neurologföreningen utlyser tack vare en donation årligen sedan 2018 ”SNF:s forskningsstipendium till Göran Jahnsons minne”. Stipendiet kan sökas av alla medlemmar i Svenska Neurologföreningen som har betalat sin medlemsavgift, för kliniskt baserad neurologisk forskning med tydlig patientnytta.

Ansökan sker genom att skicka in ansökningsformuläret till vetenskaplig sekreterare i SNF senast sista ansökningsdag. Projektet ska vara möjligt att genomföra inom en period av 1 år och inom en budget av upp till ca 100 000 kr. Om den sökande erhållit anslag för projektet från annan anslagsgivare ska detta anges i ansökan. Stipendiet betalas ut direkt till den sökande. En eller flera forskare kan tilldelas stipendiet, men den totala stipendiesumman utgör max 100 000 kr.

I ansökan ska en forskningsplan presenteras med rubrikerna målsättning, bakgrund, metod och genomförande samt betydelse, och en budget ska anges. Ansökningarna kommer att bedömas av Svenska Neurologföreningens styrelse enligt följande kriterier: Nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, sökandens kompetens, genomförbarhet och patientnytta. Besked om stipendiet lämnas i maj månad till den sökande, och kommer offentliggöras vid årsmötet under neurologiveckan. Medlen ska rekvireras senast 31 augusti samma år det beviljas.

En redovisning av att pengarna använts i enlighet med ansökan ska inkomma till styrelsen senast 1 år efter pengarna delats ut. Muntlig redovisning av projektet om tio minuter är önskvärt under neurologiveckan påföljande år.

MS-forskningsfonden

Utlysning och ansökningsformulär kommande års anslag kommer att presenteras i början av september. För detaljer var god se fondens hemsida.

Kartläggning av akademisk meritering

En kartläggning av antalet akademisk meriterade neurologer i landet presenterades för Svenska Neurologföreningens räkning 2017.