SPUR

2016-09-13

SPUR (Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet) syftar till att inspektera, utvärdera och förbättra ST och AT-utbildning. I och med att den nya ST-författningen börjag gälla 1/5 2015 gäller följande krav på kvalitetsgranskning:

”Kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen ska även granskas och utvärderas av en extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till vårdgivaren.

Om granskningen eller utvärderingen visar att det finns brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa.”

”Vårdgivaren bör se till att den externa granskningen och utvärderingen genomförs vart femte år.”

SPUR är den idag etablerade modellen för extern inspektion. SPUR-verksamheten inom neurologin har haft en längre tids paus men håller för närvarande på att återstartas. Nedan finns resultat från de inspektioner som genomförts tidigare.

För mer information, kontakta: snjolaug.arnardottir@ki.se