ST-UTBILDNING

Socialstyrelsens författning och övriga dokument om ST

MÅLBESKRIVNING & UTBILDNINGSBOK

Europeiska riktlinjer för neurologi, UEMS
(SNF:s rekommendationer som utgår från målbeskrivningen)

ST-UTSKOTTET
ST-utskottet är ett forum bestående av ST-läkare i neurologi utspridda över landet, knutet till Svenska Neurologföreningen (SNF). ST-utskottet bildades för ett par år sedan och ambitionen har varit att lyfta ST-läkareperpektivet i alla relevanta frågor, att vid behov anordna utbildningsinsatser mm! Målsättningen är att ha en lokal representant från varje klinik där det finns ST-läkare i neurologi.

ST-utskottet består för närvarande av:

Daniel Andersson, Örebro
Eleftheria Papaspyridakou, Falun
Evita Papathoma, Linköping
Fariha Qureshi, KS Huddinge, Stockholm
Kitti Csorba, Gävle
Björn Evertsson, Stockholm (ST-representant, SNF styrelse) bjorn.evertsson@sll.se
Måns Berglund, Umeå
Sofie Sunebo, Linköping
Johan Weber, Uppsala
Anders Behrens, Karlskrona
Linnéa Grindegård, Lund
Cecilia Gustafsson, Gothenburg
Judith Kolb, St. Göran’s Hospital, Stockholm
Anna Fermhede, Karlstad
Rosemary Bremler, Danderyd

Vill du veta mera? Vill du engagera dig i ST-utskottet? Det är bara att maila oss!
STutskottneurologi@gmail.com

ST läkarnas facebooksida:
ST-läkare i neurologi

INSTRUMENT FÖR KOMPETENSVÄRDERING

Socialstyrelsen har i ST-författningen som gäller från den 1/5 2015 angett att handledare bör ha utbildning i bedömningsmetoder och att bedömningar skall göras regelbundet samt dokumenteras.

Specialistkollegium – Specialisterna på en klinik/vårdcentral har ett möte och diskuterar en ST-läkare utifrån ett formulär som fyllts i individuellt i förväg och jämförs med en självskattning.

Instrument översatta från det engelska systemet.
(Översättning Ulrika Uddenfeldt Worth, Region Skåne)

Mini-CEX – Mini Clinical Evaluation Exercise – Handledare observerar och utvärderar mötet mellan läkare och patient

CBD – Case Based Discussion – Strukturerad diskussion baserad på en journal

DOPS – Direct Obervation of Procedural Skills – Handledare observerar och utvärderar ett praktisk moment, ex lumbalpunktion

360-gradersbedömning – Utbildningsläkaren utvärderas genom att 6 individer (vanligen kollegor och andra yrkesgrupper) fyller i ett formulär som sammanställs av handledare och jämförs med en självskattning.