ST-UTBILDNING

Socialstyrelsens författning och övriga dokument om ST

MÅLBESKRIVNING & UTBILDNINGSBOK

Europeiska riktlinjer för neurologi, UEMS
(SNF:s rekommendationer som utgår från målbeskrivningen)

ST-UTSKOTTET
ST-utskottet var ett forum bestående av ST-läkare i neurologi utspridda över landet, knutet till Svenska Neurologföreningen (SNF). ST-utskottet bildades med ambitionen att lyfta ST-läkareperpektivet i alla relevanta frågor, att vid behov anordna utbildningsinsatser med mera. Målsättningen var att ha en lokal representant från varje klinik där det fanns ST-läkare i neurologi.

Sedan en tid har utskottet i praktiken varit vilande då tidigare representanter blivit specialister. Alla initiativ att återstarta utskottet med nya ST-läkare från hela landet välkomnas.

ST läkarnas facebooksida:
ST-läkare i neurologi

INSTRUMENT FÖR KOMPETENSVÄRDERING

Socialstyrelsen har i ST-författningen som gäller från den 1/5 2015 angett att handledare bör ha utbildning i bedömningsmetoder och att bedömningar skall göras regelbundet samt dokumenteras.

Specialistkollegium – Specialisterna på en klinik/vårdcentral har ett möte och diskuterar en ST-läkare utifrån ett formulär som fyllts i individuellt i förväg och jämförs med en självskattning.

Instrument översatta från det engelska systemet.
(Översättning Ulrika Uddenfeldt Worth, Region Skåne)

Mini-CEX – Mini Clinical Evaluation Exercise – Handledare observerar och utvärderar mötet mellan läkare och patient

CBD – Case Based Discussion – Strukturerad diskussion baserad på en journal

DOPS – Direct Obervation of Procedural Skills – Handledare observerar och utvärderar ett praktisk moment, ex lumbalpunktion

360-gradersbedömning – Utbildningsläkaren utvärderas genom att 6 individer (vanligen kollegor och andra yrkesgrupper) fyller i ett formulär som sammanställs av handledare och jämförs med en självskattning.