Stadgar

Stadgar för Svenska neurologföreningen

Senast justerade av årsmötet 2018-05-24

§ 1 Föreningen är en sammanslutning av svenska neurologer. Till medlem kan även antagas annan för neurologi intresserad läkare eller vetenskapsman. Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion för neurologi och är tillika specialistförening inom Sverige Läkarförbund.

§ 2 Föreningens uppgift är
a) att befordra neurologiens utveckling bl.a. genom att anordna möten med vetenskapliga förhandlingar och diskussioner samt verka för neurologisk efterutbildning
b) att befrämja hälso- och sjukvårdens utveckling inom specialiteten
c) att tillvarataga medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen samt
d) att bland sina medlemmar upprätthålla en god och värdig anda.

Såsom Svenska Läkaresällskapets sektion för neurologi anordnar föreningen föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapets gällande arbetsordningen samt avger utlåtanden och förslag i frågor, som av Sällskapet överlämnas för utredning och yttrande. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan (andra) sektion (er) i Sällskapet skall samråd med denna (dessa) ske. Såsom Sveriges Läkarförbunds specialistförening i neurologi avger föreningen utlåtande i medicinska och fackliga frågor samt eljest i frågor, som av Läkarförbundet hänskjuts till föreningen. Det åligger föreningen att i denna egenskap ställa sig till efterrättelse Läkarförbundets fullmäktiges och centralstyrelsens beslut i fackliga frågor.

Föreningsmedlem skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet för att kunna deltaga i beslut om frågor, som avses i denna paragrafs andra stycke samt av Sveriges Läkarförbund för att kunna deltaga i beslut om frågor, som avses i tredje stycket. Föreningsmedlem, som icke är verksam inom ämnesområdet neurologi äger ej rösträtt inom föreningen.

§ 3 Ansökan om medlemskap skall inges till styrelsen, som beslutar om inval. Medlem bör vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet och bör tillhöra Sveriges Läkarförbund, om han är därtill behörig.

§ 4 Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen vid årsmöte kallas person, som förtjänstfullt befrämjat föreningens syften. Styrelsen kan på förslag därom kalla läkare, annan yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet att bli korresponderande ledamot av föreningen.

§ 5 Föreningsmedlem erlägger årligen till föreningen av årsmötet fastställd avgift. Hedersledamot och korresponderande ledamot är befriade från årsavgift. Styrelsen kan efter skriftlig ansökan befria medlem från årsavgift.

§ 6 Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, som beviljar honom utträde med utgången av det löpande kalenderåret. Om medlem ej inbetalat fastställda avgifter till föreningen under längre tid än ett år och trots anmaning inte fullgör sina skyldigheter i detta avseende, äger styrelsen rätt att besluta om uteslutning ur föreningen. Återinträde kan medges först sedan icke erlagda avgifter betalts.

§ 7 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, två sekreterare, skattmästare samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen må inom sig utse ett eller flera arbetsutskott. Styrelsens ledamöter skall tillhöra såväl Svenska Läkaresällskapet som Sveriges Läkarförbund. Minst en av styrelseledamöterna bör vara läkare under fortsatt vidareutbildning och minst två bör vara knutna till undervisningsklinik. Ordföranden, vice ordföranden, en sekreterare och två övriga ledamöter väljes vartannat år, och den andra sekreteraren, skattmästaren och två övriga ledamöter vartannat år. Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen på kallelse av ordföranden, som dessutom är skyldig att inom två veckor utlysa styrelsesammanträde, om två styrelseledamöter så påfordra. Styrelsen är beslutsför om minst fem av dess ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Ärenden kan avgöras per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

§ 8 Förslag till styrelse upprättas av en valberedning, bestående av tre medlemmar av vilka högst två får vara knutna till undervisningsklinik. Valberedningen har att inom sig utse ordförande, som skall vara sammankallande.

§ 9 Ordföranden skall leda föreningens möten och styrelsens sammanträden och i samråd med sekreterarna uppgöra föredragningslistor. Sekreterarna skall minst två veckor före varje styrelsesammanträde tillställa styrelsens ledamöter kallelse med föredragningslista, föra protokoll och medlemsförteckning, ombesörja förekommande korrespondens samt förvalta föreningen arkiv. Fördelningen av arbetet mellan sekreterarna beslutas av styrelsen varvid den ena förutsätts handha den vetenskapliga verksamheten, den andre de fackliga frågorna samt vara ombudsman. Skattmästaren skall uppta årsavgifterna, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningen och styrelsens beslut. Räkenskapsåret utgörs av kalenderåret.

§ 10 Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer, som utses av årsmötet för ett år i taget.

§ 11 Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Sluten omröstning företages när begäran härom framställes. För bordläggning av ärende vid föreningsmöte erfordras att fem medlemmar förena sig i begäran därom. En fråga må bordläggas för andra gången endast om majoriteten av de vid mötet närvarande så beslutar. Om frågan förekommer för tredje gången skall den avgöras. Vid val sker omröstning öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgör lotten. Ärenden, som icke upptagits på föredragningslistan må icke vid möte avgöras med mindre än att minst 2/3 av de närvarande så beslutar. Dock må, därest genom enkel majoritet vid mötet så beslutas, fråga avgöras, som av på föredragningslistan upptaget ärende omedelbart föranledes.

§ 12 I föreningens namn upprättade handlingar och skrivelser undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden och en av sekreterarna. Rutinmässiga ärenden må undertecknas av endera sekreteraren enbart.

§ 13 Årsmöte hålls i anslutning till föreningens årliga kongress. Kallelse till årsmöte sker genom att kallelse och handlingar till mötet hålls tillgängliga på föreningens hemsida senast två veckor före mötet och genom e-post-utskick till de medlemmar som anmält e-postadress till föreningen. Extra årsmöte hålls efter samma kallelseförfarande när ordföranden eller styrelsen finner sådant möte påkallat eller då minst tjugo föreningsmedlemmar skriftligen begärt det. Vid årsmötet skall föreningen:

a) utse två justeringsmän för mötet
b) granska styrelsens, skattmästarens och revisorernas berättelse samt besluta om ansvarsfrihet
c) välja styrelse enl § 7
d) välja två revisorer och en revisorssuppleant
e) utse valberedning
f) välja ledamot av Svenska Läkaresällskapets fullmäktige och suppleant för denna i enlighet med Sällskapets stadgar samt i övrigt representanter för föreningen i de permanenta eller tillfälliga nämnder, kommittéer etc., där föreningens representation är motiverad. Fullmäktige (suppleant) skall vara ledamot av Svenska Läkaresällskapet
g) fastställa årsavgiften.

§ 14 Uppgift om föreningen förtroendemän skall snarast efter förrättade val tillställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund. Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas Sällskapets nämnd.

§ 15 Envar medlem av Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges Läkarförbund äger tillträde till föreningens möten med rätt att delta i förhandlingarna men ej i besluten.

§ 16 Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund fastställt densamma.

§ 17 Vid fall, varom i dessa stadgar saknar föreskrifter, skall i tillämpliga delar Svenska Läkaresällskapets eller Sveriges Läkarförbunds stadgar gälla.