Neurologikarta

2016-03-19

SNF kartlägger svenska Neurologienheter

Neurologi är, som vi alla känner till, en specialitet under snabb utveckling. Utanför universitetsklinikerna är vi ändå en relativt ung specialitet där det fortfarande pågår en aktiv uppbyggnad av neurologiska enheter. Vi kompletterar nu, som en del i styrelsens strategiska arbete, tidigare kartläggning av neurologtillgången med en kartläggning av tillgången på Neurologienheter och deras spridning i landet. Tillgång till vård via en Neurologienhet kan utgöra ett kvalitetsmått på vården för personer med kronisk neurologisk sjukdom. Uppdaterad information om neurologins utbyggnad är viktig för oss för att kunna verka för en jämlik tillgång till neurologisk vård.

Utgångspunkten för vår definition av en Neurologienhet är att kronisk neurologisk sjukdom handläggs bäst vid en enhet med teambaserad vård med specialistkunskap inom neurologi. Enheten måste vara dimensionerad för att bedriva kontinuerlig verksamhet med utrymme för fortlöpande fortbildning av medarbetarna och egen utbildning av nya specialister.

SNF definierar en Neurologienhet som en verksamhet bestående av:

-minst 4 heltidstjänster neurologspecialist
-minst 2 heltidstjänster ST-läkare i neurologi
-minst 3 heltidstjänster sjuksköterska med neurologisk inriktning
-tillgång till neuroteam som inkluderar minst tre av yrkesgrupperna fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped, dietist, psykolog/neuropsykolog, uroterapeut.

Minimibemanningen är anpassad för specialiserad poliklinisk neurologi. Den är inte dimensionerad för högspecialiserad neurologisk verksamhet och inte heller för en verksamhet som inkluderar slutenvård. Den är inte kopplad till ett specificerat invånarantal i upptagningsområdet. Varje enhet måste göra en lokal bedömning av nödvändigt tjänsteutrymme utöver minibemanningen utifrån storlek på upptagningsområde, lokal vårdorganisation och ev engagemang i akut neurologisk verksamhet.

Under vintern 2015/2016 genomför vi en enkätundersökning för att kartlägga utbyggnaden av Neurologienheter i Sverige samt de olika enheternas tillgång till diagnossköterskor, multidisciplinära team och enheternas roll inom akut neurologi och strokevård. De första resultaten publiceras nu på en karta på SNF´s hemsida. Kartan kommer att uppdateras fortlöpande. De slutliga resultaten kommer att presenteras i mer utförlig form under Neurologiveckan 2016

I de första utskicken av enkäten riktar vi oss huvudsakligen till mottagningar på sjukhus utanför universitetsklinikerna.

Vid ev frågor, oklarheter eller felaktiga uppgifter på kartan ber vi dig kontakta oss, i första hand via mail till pierre.deflon@regionjh.se