Kallelse till årsmöte 2023

Neurolog-vänner!

Svenska neurologföreningen (SNF) kallar härmed sina medlemmar till årsmöte.

 • Tid: Den 11 maj 2023 klockan 08:00–08:55.
 • Lokal: Uppsala Konsert och Kongress, Vaksala Torg 1, Uppsala.

Handlingarna kommer i enlighet med föreningens stadgar att tillhandahållas på föreningens hemsida senast två veckor före mötet.

Med denna kallelse medföljer Föredragningslista samt Verksamhetsberättelse 2022—2023.

I dagsläget har vi drygt 250 deltagare anmälda till Neurologiveckan i Uppsala, men det finns fortfarande plats för fler. Programmet är mycket intressant. Du anmäler dig på länken nedan.

Uppsala den 23 april 2023,

Erik Lundström
Ordförande i Svenska Neurologförening

Föredragningslista Svenska Neurologföreningen 11 maj 2023

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 5. Godkännande av mötets utlysande
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022-2023
 8. Ekonomisk rapport och bokslut
 9. Revisorns berättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet
 11. Beslut om formatecknare
 12. SNFs budget
 13. Fastställande av årsavgiften för kommande år
 14. Utbildningsfrågor
 15. Val av
  1. Styrelse
  2. Revisor och revisorssuppleant
  3. Valberedning
 16. Prisutdelning SNFs pedagogiska pris ”Den gyllene reflexhammaren”
 17. Övriga frågor