Kallelse till SNF årsmöte 2020

Bästa medlemmar,

Styrelsen i Svenska Neurologföreningen vill härmed bjuda in er till föreningens årsmöte, som äger rum den 17:e september kl. 13-15 på Nya Karolinska Solna, Kerstin Halls rum. Vägbeskrivning till lokalen: Gå in i huvudentrén till Nya Karolinska, Eugeniavägen 3, och åk upp till plan 4. Gå in igenom två glasdörrar till en korridor så ligger rummet Kerstin Hall på höger sida.

Se dagordningen, förslag till stadgeändring och propositionen om att SNF ska bli medlemsförening i SLS.

Väl mött!

Shala Ghaderi Berntsson

Ordförande

Föredragningslista

Årsmöte Svenska neurologföreningen 17 september 2020 kl 13-15

Mötets öppnande
Val av mötesordförande
Val av mötets sekreterare
Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Godkännande av mötets utlysande
Fastställande av dagordningen
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-2020
Ekonomisk rapport och bokslut
Revisorernas berättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Beslut om firmatecknare
Medlemsanslutning till SLS och förslag till stadgeändring
SNFs budget inför framtiden
Fastställande av årsavgiften för kommande år
Utbildningsfrågor
Val av styrelse, revisorer, valberedning och representanter för föreningen i Svenska läkaresällskapets fullmäktige och andra församlingar.
Prisutdelning SNFs pedagogiska pris ”Den gyllene reflexhammaren”
Övriga frågor