Ur stiftelsen Palle Ferbs minnesfond utdelas
ett belopp om 150 000 kr under 2017

Enligt stadgarna skall medlen stödja klinisk och kliniskt orienterad forskning
inom neurologin med tyngdpunkt på
1) Myasthenia Gravis
2) Parkinsons sjukdom
3) Alzheimers sjukdom

Företräde ges åt nya projekt med ännu begränsade resurser; lönekostnader täcks
inte. Ansökan skall innehålla uppgift om sökt belopp, kostnadsmotivering,
sökandens övriga beviljade anslag inom ämnesområdet, projektbeskrivning och
meritförteckning samt adress (institution, post- och e-adress och telefonnummer).

I tillämpliga fall bifogas utlåtande från etikprövningsnämnd. Särskilt
ansökningsformulär krävs ej.

Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 2017-05-15 under adress Palle
Ferbs Minnesfond, c/o Docent Ritva Matell, Neurologiska kliniken R3:4,
Karolinska universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm, eller
ritva.matell@sll.se. Tel arbete 08/517 747 02, hem 070-747 71 13. Ytterligare
upplysningar kan lämnas också via e-post av Ritva Matell.