Anslag till neurologisk forskning

Ur stiftelsen Palle Ferbs minnesfond utdelas ett belopp om 150 000 kr under 2018. Enligt stadgarna skall medlen stödja klinisk och kliniskt orienterad forskning inom neurologin med tyngdpunkt på
1) Myasthenia Gravis
2) Parkinsons sjukdom
3) Alzheimers sjukdom.
Företräde ges åt nya projekt med ännu begränsade resurser; lönekostnader täcks inte. Ansökan skall innehålla uppgift om sökt belopp, kostnadsmotivering, sökandens övriga beviljade anslag inom ämnesområdet, projektbeskrivning och meritförteckning samt adress (institution, post- och e-adress och telefonnummer). I tillämpliga fall bifogas utlåtande från etikprövningsnämnd. Särskilt ansökningsformulär krävs ej.
Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 2018-05-15 under adress Palle Ferbs Minnesfond, c/o Professor Fredrik Piehl, Enheten för Neuroimmunologi CMM L8:4 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm, eller fredrik.piehl@ki.se

I februari 2018 träffades lärare från samtliga utbildningsorter i Sverige i Örebro och uppdaterade det core curriculum som tidigare tagits fram för läkarutbildningarna på grundutbildningarna.

Efter mycket arbete och diskussion kom man gemensamt fram till ett nytt dokument, som också bytt namn från core curriculum till:
”NATIONELLA LÄRANDEMÅL I NEUROLOGI – Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet”