neurologforeningen

Svenska Neurologföreningens forskningsstipendium till Göran Jahnsons minne

Svenska Neurologföreningen utlyser härmed det nyligen instiftade ”SNFs forskningsstipendium till Göran Jahnsons minne”. Stipendiet kan sökas av alla medlemmar i Svenska Neurologföreningen för kliniskt baserad neurologisk forskning med tydlig patientnytta.

Ansökan sker genom att skicka in ansökningsformuläret (se SNFs hemsida) till vetenskaplig sekreterare i SNF senast den 31 mars, 2018. Projektet ska vara möjligt att genomföra inom en period av 1 år och inom en budget av upp till ca 100 000 kr. Om den sökande erhållit anslag för projektet från annan anslagsgivare ska detta anges i ansökan. Stipendiet kan betalas ut antingen till forskningsinstitutionen eller direkt till sökande. En eller flera forskare kan tilldelas stipendiet, men den totala stipendiesumman utgör max 100 000 kr.

I ansökan ska en forskningsplan presenteras med rubrikerna målsättning, bakgrund, metod och genomförande samt betydelse, och en budget ska anges. Ansökningarna kommer att bedömas av Svenska Neurologföreningens styrelse enligt följande kriterier: Nytänkande och originalitet, vetenskaplig kvalitet, sökandens kompetens, genomförbarhet och patientnytta. Besked om stipendiet lämnas i maj månad och medlen ska rekvireras senast 31 augusti samma år det beviljas.

Projektet ska redovisas genom en skriftlig rapport efter projektets genomförande. Vidare är det önskvärt att sökande också redovisar projektet vid Svenska Neurologföreningens årliga möte, Neurologiveckan.