neurologforeningen

Välkommen till det nya ordföranden i EBN – Professor Patrick Cras, Antwerpen.

Svenska Neurologföreningen har två representanter i UEMS EBN. EBN har ett femtiotal medlemsländer, möten sker två ggr per år och brukar samla ett trettiotal delegater. De centraleuropeiska länderna med Frankrike, Luxenburg, Belgien och Nesderländerna liksom Storbritannien är mest aktiva och välrepresenterade men även våra nordiska grannländer och länder på Balkan. Viktiga frågor är utbildning, curriculum, relationen till EAN (den vetenskapliga organisationen) och CME/CPD.

Professor Sten Fredrikson har länge varit en av de drivande krafterna bakom den europeiska specialistexamen i neurologi, tillsammans med bla kollegor från Nederländerna. Senaste examinationen var i samband med den årliga europeiska neurologikongressen, European Academy of Neurology, i Amsterdam som inföll under midsommarhelgen.

neurologforeningenDen andre svenske representanten är undertecknad, Magnus Andersson. Jag har tidigare varit ordförande i Svenska Neurologföreningen och i Läkarförbundets specialitetsföreningars representantskap, och därmed en av de svenska representanterna i UEMS council. Efter att jag lämnat de uppdragen kom jag att engagera mig i EBN, frågor som intresserat mig är CME och CPD , betydelsen av att svenska specialister får en tillräcklig fortbildning och hur vi i Sverige ska ställa oss till utvärdering/recertifiering av svenska specialister i neurologi men också andra specialiteter. Jag har deltagit i diskussioner om utbildning av neurointerventionister och då framhållit vikten av att dessa utöver det radiologiska också har en både bred och djup neurokunskap. Jag har haft god nytta av mina erfarenheter och lärdomar från det internationella arbetet i mitt jobb inom Tema Neuro på Karolinska.

Vid EBN´s senaste möte i Rennes i Frankrike ) december 2017diskuterades likheter och olikheter i hur man bendlar patienter med MS i olika delar av Europa, hur vi ska se på detta och möjligheten vi har att påverka utvecklingen mot en god och jämlik MS vård. Magnus Andersson valdes till kassör i EBN för en period om fyra år, jag blir därmed medlem av ”le bureau” bestående av ordförande Patrick Cras, sekreterare Jan Kuks samt kassör, det är ett slags verkställande utskott

Stockholm
17 december 2017

Magnus Andersson

Sten Fredrikson

 

 

Besök hemsida

neurologforeningen