Spaning i framtiden.

Svenska Neurologföreningen har nu fullt fokus på den kommande Svenska Neurologiveckan, som äger rum den 8-12 maj 2017 i Göteborg. Temat blir “Spaning i framtiden”, med tanken att återspegla den starka utveckling som neurologin just nu genomgår och blicka framåt på kommande möjligheter denna innebär.

Liksom de två tidigare Neurologiveckorna i Umeå och Örebro kommer det att bli en verkligt fullmatad vecka! Vi har inte gjort några större förändringar i grundstrukturen av programmet. Veckan inleds med en ST-dag med temat CNS-tumörer, ett ämne vi hoppas ska tilltala många ur ett utbildningsperspektiv. ST-dagen är som senast endast öppen för ST-läkare. Det blir ett lokalt program med fokus bl a på handläggning av akut stroke och behandling med mekanisk trombektomi samt potentiella framtida behandlingar. Specialistsällskapen kommer som tidigare att arrangera sina mycket uppskattade halvdagar, med teman som utredning av epilepsi, motorneuronsjukdomar, atypisk parkinsonism, yrsel och TACS-sjukdomar. Vi hoppas få ta del av en liten spaning in i framtiden från varje sällskap!

Ett parallellt omvårdnadsprogram kommer anordnas torsdag eftermiddag och fredag förmiddag med föreläsningar om kliniska modeller för sjuksköterskemottagning, patient-, närstående- och personalutbildning, omvårdnadsforskning, kognitiv påverkan, barnperspektiv mm. Det sociala programmet ser också mycket lovande ut. Det allra viktigaste är ju att vi får träffas och utbyta erfarenheter mellan olika enheter och delar av Sverige!

Lokalen blir Lindholmen Conference Centre med vattnet inpå knuten och i bästa fall kan Göteborg visa sig från sin vackraste sida även vädermässigt.

Sammantaget är detta en vecka du inte bör missa!  En nyhet för året är denna hemsida. Här kommer all information att finnas, såväl program som praktisk information och anmälningslänk, med uppdateringar allteftersom. Vi hoppas och tror att denna hemsida kommer vara till hjälp och nytta för alla deltagare, inklusive våra sponsorer och utställare.

Svenska Neurologföreningen och Neurologkliniken i Göteborg önskar er varmt välkomna till den traditionsenliga Svenska Neurologiveckan i Göteborg i maj 2017!

Vi önskar alla medlemmar välkomna till Svenska Neurologföreningens Facebooksida som erbjuder chattfunktion där man kan söka kontakt med andra medlemmar i SNF ex. inför en kongressresa för samordning av resor och boende för den som så önskar. Chatten är ett slutet forum för neurologföreningens medlemmar. Länk till Facebookgrupp

Ur stiftelsen Palle Ferbs minnesfond utdelas
ett belopp om 150 000 kr under 2017

Enligt stadgarna skall medlen stödja klinisk och kliniskt orienterad forskning
inom neurologin med tyngdpunkt på
1) Myasthenia Gravis
2) Parkinsons sjukdom
3) Alzheimers sjukdom

Företräde ges åt nya projekt med ännu begränsade resurser; lönekostnader täcks
inte. Ansökan skall innehålla uppgift om sökt belopp, kostnadsmotivering,
sökandens övriga beviljade anslag inom ämnesområdet, projektbeskrivning och
meritförteckning samt adress (institution, post- och e-adress och telefonnummer).

I tillämpliga fall bifogas utlåtande från etikprövningsnämnd. Särskilt
ansökningsformulär krävs ej.

Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 2017-05-15 under adress Palle
Ferbs Minnesfond, c/o Docent Ritva Matell, Neurologiska kliniken R3:4,
Karolinska universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm, eller
ritva.matell@sll.se. Tel arbete 08/517 747 02, hem 070-747 71 13. Ytterligare
upplysningar kan lämnas också via e-post av Ritva Matell.