ST-UTBILDNING

Socialstyrelsens författning och övriga dokument om ST

www.socialstyrelsen.se/lakarnas-st

MÅLBESKRIVNING & UTBILDNINGSBOK

Europeiska riktlinjer för neurologi, UEMS
(SNF:s rekommendationer som utgår från målbeskrivningen)

ST-UTSKOTTET
ST-utskottet är ett forum bestående av ST-läkare i neurologi utspridda över landet, knutet till Svenska Neurologföreningen (SNF). ST-utskottet bildades för ett par år sedan och ambitionen har varit att lyfta ST-läkareperpektivet i alla relevanta frågor, att vid behov anordna utbildningsinsatser mm! Målsättningen är att ha en lokal representant från varje klinik där det finns ST-läkare i neurologi.

ST-utskottet består för närvarande av:

Daniel Andersson, Örebro
Eleftheria Papaspyridakou, Falun
Evita Papathoma, Linköping
Fariha Qureshi, KS Huddinge, Stockholm
Kitti Csorba, Gävle
Björn Evertsson, Stockholm (ST-representant, SNF styrelse) bjorn.evertsson@sll.se
Måns Berglund, Umeå
Rosemary Bremler, Göteborg (Sammankallande i st-utskottet)
Sofie Sunebo, Linköping

Vill du veta mera? Vill du engagera dig i ST-utskottet? Det är bara att maila oss!
STutskottneurologi@gmail.com

INSTRUMENT FÖR KOMPETENSVÄRDERING

Socialstyrelsen har i ST-författningen som gäller från den 1/5 2015 angett att handledare bör ha utbildning i bedömningsmetoder och att bedömningar skall göras regelbundet samt dokumenteras.

Specialistkollegium – Specialisterna på en klinik/vårdcentral har ett möte och diskuterar en ST-läkare utifrån ett formulär som fyllts i individuellt i förväg och jämförs med en självskattning.

Instrument översatta från det engelska systemet.
(Översättning Ulrika Uddenfeldt Worth, Region Skåne)

Mini-CEX – Mini Clinical Evaluation Exercise – Handledare observerar och utvärderar mötet mellan läkare och patient

CBD – Case Based Discussion – Strukturerad diskussion baserad på en journal

DOPS – Direct Obervation of Procedural Skills – Handledare observerar och utvärderar ett praktisk moment, ex lumbalpunktion

360-gradersbedömning – Utbildningsläkaren utvärderas genom att 6 individer (vanligen kollegor och andra yrkesgrupper) fyller i ett formulär som sammanställs av handledare och jämförs med en självskattning.