Forskning

BIDRAG TILL MS-FORSKNING

Välkommen att inkomma med ansökning om forskningsbidrag från Insamlingsstiftelsen för MS Forskning. Insamlingsstiftelsen stöder forskning om neuroimmunologiska sjukdomar, företrädesvis multipel skleros.

Förra året har vi extra stor utdelning på grund av en gåva. I år blir det utdelning i nivå som 2015, troligen 500 000. Medlen kommer att fördelas på ett större (c:a 250 000) och två mindre (c:a 125 000) bidrag. Styrelsen ser gärna att minst ett av bidragen går till kliniskt inriktad forskning. I likhet med tidigare år ges i första hand stöd till forskare på postdoktoral nivå (här definierat som inom 5 år efter disputation). Forskare som tidigare beviljats medel kan göra förnyad ansökan. I så fall ska en kort rapport medfölja ansökan,  se nedan.

Försättsblad till ansökan skall vara undertecknat och inskannat i pdf format. Övriga handlingar (se nedan) bifogas mejlet som bilagor i pdf, helst alla dokument i samma fil. Om ansökan skrivs av doktorand skall forskningshandledare vidimera ansökan. Uppdelning av ett projekt på flera ansökningar gynnas ej vid bedömningen.

Ansökan skrivs på svenska eller engelska och skall innehålla:

 • Försättsblad (se mall) som ska vara undertecknat och inskannat.
 • Populärvetenskaplig sammanfattning högst 200 ord (exklusive titel). Skrivs med fördel i form av ett ”press-release”; en för allmänheten begriplig text som förklarar sammanhanget, vad som ska undersökas, varför det är viktigt och hur det ska göras.
 • Forskningsprogram högst 3 sidor med följande rubriker: Bakgrund, Specifikt mål, Arbetsplan, Preliminära resultat, Klinisk betydelse, Referenser.
 • Kostnadsanalys högst 1 sida. Stiftelsen utdelar som regel ej medel till den sökandes lön. Fonden ikläder sig ej utrustnings- eller anställningsansvar. Kostnadsanalysen ska innehålla uppgift om 1/ total kostnad för projektet, 2/ andra beviljade och sökta medel samt 3/sökt belopp i denna ansökan med specificerande av vad medlen ska användas till. Vid beräkning av projektkostnader skall hänsyn tagas till respektive universitets omkostnadspålägg.
 • Publikationslista för den sökande. Endast publicerade och accepterade manus ska inkluderas. Särtryck ska ej skickas. I artiklar som fått ekonomiskt stöd ska detta anges under ”Acknowledgements” (Eng: ”Foundation of Swedish MS research”)
 • Rapport vid ansökan om förnyad medelstilldelning, innehållande kortfattad beskrivning av resultat, inklusive manuskript, publikationer eller andra aktiviteter.
 • Ansökan samt undertecknad och inskannad ansökningsblankett/försättsblad skickas via e-post till insamlingsstiftelsens sekreterare Jan Ernerudh: jan.ernerudh@liu.se

  Sista ansökningsdag är 1 oktober 2016.

  Information om insamlingsstiftelsen och ansökan finns på www.msforskningsfonden.se

  För insamlingsfonden för MS forskning, Göteborg den 31 augusti 2017.