World Brain Day 2018

wfneurology.org

The topic of this years’ World Brain Day (WBD) on July 22 is CLEAN AIR FOR HEALTHY BRAIN

http://neurologforeningen.org

Dear Swedish Neurological Society,

On behalf of the 11th World Stroke Congress (WSC 2018), I would like to inform you that the Late Breaking Abstract Submission is now open. This year the abstract submitters have a variety of options to present their work. Top abstracts may qualify for a plenary lecture. The deadline for submission is August 15th. Share this opportunity with your members so that they can submit their research on time and get valuable exposure at this prominent stroke event.

It would be great if you could post the message below on your website, through email or newsletter to your members or via social media:

The World Stroke Congress 2018’s late-breaking abstract submission is now open. Don’t miss this last opportunity to be part of this year’s program! Share your work now, and get valuable feedback from colleagues and leaders in the field, opportunities for collaborations and ideas for future research. Review the topics and the guidelines, and submit your abstract today.

The deadline for submission is August 15. Find all the information here.

Please let me know if you need any additional information or materials.

Thank you for your contribution to the fight against stroke!

Sincerely,
Yuliana Angelova
WSC 2018 Marketing Coordinator

BioArctic meddelar positiva 18 månaders resultat i Fas 2b-studien med BAN2401 i tidig Alzheimers sjukdom

18-månadersanalysen av BAN2401 Fas 2b-studien i 856 patienter med tidig Alzheimers sjukdom visade statistiskt signifikanta och dosberoende effekter med minskad klinisk försämring och minskad amyloid-beta inlagring i hjärnan.

Detta är den första studien i sen klinisk fas som påvisar en potentiell sjukdomsmodifierande effekt på såväl klinisk funktion som inlagring av amyloid-beta i hjärnan.

Den svenska specialistexamen i Neurologi 2019 kommer att äga rum i Uppsala 3-4 juni.

Den 15-19 oktober anordnas SK-kursen ”Medfödda metabola sjukdomar hos vuxna” av Mikael Oscarson och Martin Engvall på Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm.

Medfödda metabola sjukdomar är en grupp ovanliga tillstånd där korrekt och snabb diagnos och behandling ofta är livsavgörande. Sjukdomarna diagnostiseras oftast i barndomen, men med dagens behandlingsmetoder överlever allt fler patienter till vuxen ålder, varför denna patientgrupp snabbt ökar. Vissa sjukdomar debuterar också först i vuxen ålder eller har tidigare inte blivit diagnostiserade. Kunskap om dessa sjukdomar är därför viktig även för vuxenläkare och speciellt för oss neurologer.

Kursen är specialgjord för att du som neurolog eller endokrinolog ska få en överblick över dessa sjukdomar, du får lära dig hur du ska handlägga en akut dekompensation hos patient med känd sjukdom och när du ska misstänka en bakomliggande metabol sjukdom och hur den ska utredas. Kursen bidrar till att uppfylla målbeskrivningens delmål c3 och c4 (enligt SOSFS 2008:17) respektive delmål 3 och 4 (enligt SOSFS 2015:8).

Passa på och anmäl dig senast den 1:a maj via Socialstyrelsens hemsida (utbildning.socialstyrelsen.se). Kursnummer: 18.2.33.1

Anslag till neurologisk forskning

Ur stiftelsen Palle Ferbs minnesfond utdelas ett belopp om 150 000 kr under 2018. Enligt stadgarna skall medlen stödja klinisk och kliniskt orienterad forskning inom neurologin med tyngdpunkt på
1) Myasthenia Gravis
2) Parkinsons sjukdom
3) Alzheimers sjukdom.
Företräde ges åt nya projekt med ännu begränsade resurser; lönekostnader täcks inte. Ansökan skall innehålla uppgift om sökt belopp, kostnadsmotivering, sökandens övriga beviljade anslag inom ämnesområdet, projektbeskrivning och meritförteckning samt adress (institution, post- och e-adress och telefonnummer). I tillämpliga fall bifogas utlåtande från etikprövningsnämnd. Särskilt ansökningsformulär krävs ej.
Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda senast 2018-05-15 under adress Palle Ferbs Minnesfond, c/o Professor Fredrik Piehl, Enheten för Neuroimmunologi CMM L8:4 Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm, eller fredrik.piehl@ki.se

I februari 2018 träffades lärare från samtliga utbildningsorter i Sverige i Örebro och uppdaterade det core curriculum som tidigare tagits fram för läkarutbildningarna på grundutbildningarna.

Efter mycket arbete och diskussion kom man gemensamt fram till ett nytt dokument, som också bytt namn från core curriculum till:
”NATIONELLA LÄRANDEMÅL I NEUROLOGI – Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt efter genomgången grundutbildning i läkarprogrammet”